Hlavná stránka >> Programy
Čo je LEADER ?
Prístup LEADER je samostatná os v programe rozvoja vidieka, ktorá sa svojimi pravidlami čiastočne líši od pravidiel štrukturálnej politiky ako aj politiky rozvoja vidieka v rámci existujúcich fondov, lebo spája viaceré aktivity s cieľom podporiť rozvoj určitého územia. Prístup LEADER je výhradne zameraný na podporu integrovaného rozvoja vidieka a na Slovensku je preň vyčlenená čiastka 57,9 milióna Eur z rozpočtu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Je orientovaný vždy na určité územie, uplatňuje teritoriálny princíp a je založený na aktívnom zapojení miestnych ľudí. Veľmi dôležitým je fakt, že jeho proces sa začína zdola nahor, čo občania mali možnosť vidieť v súvislosti s dotazníkovým prieskumom a stretnutiami v obciach. Tieto stretnutia, propagačné aktivity a tréningy na lokálnej úrovni sú podstatným nástrojom na začiatku uplatňovania prístupu LEADER. Programy a projekty vždy tvoria a realizujú miestne partnerstvá ktorými sú miestne akčné skupiny, pričom každá takáto skupina si vypracováva vlastnú rozvojovú stratégiu a na jej základe akčný a finančný plán.
 


Partnerstvo pre Horné Záhorie je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie funguje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.