Hlavná stránka >> Naše projekty >> Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie - opatrenia SCLLD IROP
Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie - opatrenia SCLLD IROP

 

 

 

Názov projektu: Partnerstvo pre Horné Záhorie -opatrenia SCLLD IROP

kód výzvy: IROP-PO5_SC511/512-2018-28

Operačný program: IROP

Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

Cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Krátky opis projektu

Zámerom stratégie CLLD MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie je vytvoriť podmienky pre vyvážený a udržateľný rozvoj územia na základe riešenia vlastných potrieb územia s uplatnením princípu LEADER  v týchto prioritných oblastiach: (1) vzhľad a životné prostredie v obciach, (2) služby v obciach a trávenie voľného času, (3) podpora podnikania, (4) cestovný ruch a dedičstvá územia, (5) efektívna činnosť MAS pre implementáciu Stratégie CLLD. Stratégia CLLD „Tvoríme spoločne tvár nášho územia“ je navrhnutá na implementáciu od 12/2017 do 12/2023.

Projekt sa týka realizácie opatrení IROP navrhnutých v stratégii CLLD MAS. Naplnenie jednotlivých opatrení IROP bude uskutočňované cez realizáciu projektov užívateľov z územia Horného Záhoria. Opatrenia IROP SCLLD sa týkajú nasledovných prioritných oblastí: podpora podnikania (opatrenie ŠC 5.1.1.),  vzhľad a životné prostredie v obciach (opatrenia 5.1.2. – dopravné prepojenia) a služby v obciach  (opatrenie 5.1.2. – sociálne a komunitné služby).

Pre zabezpečenie efektívnej implementácie stratégie CLLD – opatrenia IROP má MAS zriadenú kanceláriu MAS s odbornými a technickými kapacitami.

alt

Popis cieľov a výsledkov projektu

SCLLD definuje strategický cieľ pre územie Horného Záhoria: Do roku 2020 vytvoriť konkurencieschopné a bezpečné  vidiecke územie s príťažlivým vzhľadom,  kvalitnými a atraktívnymi podmienkami pre život prostredníctvom dobudovania a zlepšenia infraštruktúry, rozšírenia a skvalitnenia služieb pre obyvateľov, zlepšenia podmienok pre podnikanie a s vytvorenou a atraktívnou ponukou služieb a miestnych produktov pre návštevníkov. Naplnenie vyššie uvedeného strategického cieľa bude vykonávané postupným realizovaním projektov užívateľov SCLLD v opatreniach IROP. Projekt poskytuje základný finančný rámec pre implementáciu SCLLD opatrení IROP do obdobia 12/2013.

 

Navrhnuté riešenie hlavných aktivít projektu (popísané v 7.2) sú uskutočniteľné z vecného i časového hľadiska, z finančného hľadiska. Cieľová hodnota projektu – počet podporených MAS: 1 bude dosiahnutá priamou realizáciou projektu. Cez hlavné aktivity projektu bude zabezpečená implementácia SCLLD v sledovanom období. Výstupy z projektu – výstupy z projektov užívateľov budú využívané aj  po skončení realizácie projektu, v záväznom monitorovacom období udržateľnosti jednotlivých projektov užívateľov.  Záväzok udržateľnosti projektov užívateľov bude obsiahnutý v zmluvnej dokumentácii pre poskytnutie príspevku zo strany MAS voči užívateľovi. Udržateľnosť projektu užívateľa po skončení financovania z poskytnutého príspevku bude zabezpečovaná z vlastných zdrojov užívateľa, čím sa zabezpečí udržateľnosť naplnenia opatrení IROP stratégie CLLD MAS a samotná udržateľnosť projektu.