Hlavná stránka >> Naše projekty >> Partnerstvo pre Horné Záhorie - animácie
Partnerstvo pre Horné Záhorie - animácie

 

 

Názov projektu: Partnerstvo pre Horné Záhorie - animácie

kód výzvy: 27/PRV/2018

Operačný program: PRV 2014-2020

Prioritná os: 19. Podpora miestneho rozvoja iniciatívy LEADER vedeného komunitou

Cieľ: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

 

Krátky opis projektu:

Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. (MAS)  je navrhnutá na implementáciu  od 12/2017 do 12/2023. Stratégia CLLD má definované svoje ciele, opatrenia a výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť. Bez zabezpečenia odborného a technického riadenia implementácie Stratégie CLLD, bez efektívnych animačných aktivít v území, ktoré budú zamerané na oživovanie územia a propagovanie výsledkov implementácie Stratégie CLLD nebude možné naplniť ciele stanovené v Stratégii CLLD. Projekt „Partnerstvo pre Horné Záhorie – animačné aktivity“ časovo pokrýva celé obdobie implementácie Stratégie CLLD. Predkladaný projekt sa týka hlavných aktivít a to: • Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním Stratégie CLLD • výdavky súvisiace s animáciami v rámci dodatočnej alokácie Hlavné aktivity efektívne zabezpečia plnenie nasledovných úloh: • propagáciu a informovanie o výsledkoch SCLLD • výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi v území Horného Záhoria • vzdelávanie zamerané na rozširovanie zručností a vedomostí pri príprave projektov pre implementáciu SCLLD   Animačné aktivity budú realizované na celom vymedzenom území MAS Partnerstva pre Horné Záhorie. Propagácia bude realizovaná aj mimo územia MAS za účelom zviditeľnenia a propagovania činnosti MAS. Animačné aktivity v prevažnej miere budú zamerané na verejnosť a miestnych aktérov územia Horného Záhoria.

 

Popis cieľov a výsledkov projektu:

Animačné aktivity v súvislosti s oživovaním reflektujú potrebu zabezpečenia úloh MAS, ktoré sú definované Systémom riadenia CLLD. Projekt „Partnerstvo pre Horné Záhorie – animácie“ bude prispievať k podpore fokusovej oblasti 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. V rámci projektu sú plánované hlavné aktivity: animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním SCLLD (plánované v rámci základnej alokácie) a výdavky súvisiace s animáciami v rámci dodatočnej alokácie. Všetky plánované animačné aktivity súvisia s budovaním zručností a vedomostí aktérov v území a v členskej základni našej MAS pre účely implementácie Stratégie CLLD. V rámci hlavných aktivít sa zameriame na oblasti: -  propagáciu a informovanie o území Horného Záhoria  a výsledkoch Stratégie CLLD, - na výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi – informačné akcie,  semináre, workshopy pre členov MAS a  ďalších aktérov,  ako aj akcie zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; - vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov pre implementáciu SCLLD Aktivity propagácie a informovania o území Horného Záhoria a výsledkoch SCLLD majú za cieľ účinne informovať o prístupe LEADER/CLLLD v území Horného Záhoria a o Stratégii CLLD, propagovať územie Horného Záhoria v súvislosti s implementáciou SCLLD a podporovať budovanie povedomia  o činnostiach MAS, ktoré súvisia s oživovaním územia u miestnych aktérov. Tieto aktivity sa budú realizovať cez vydávanie rôznych propagačných  materiálov, informačných nosičov, cez propagáciu a informovanie prostredníctvom enástrojov a multimediálnych nástrojov, vytvárania informačných a propagačných bodov v podobe infotabúľ, propagačných stojanov  a pod, cez účasť na výstavách a prezentačných podujatiach, cez účinnú PR prezentáciu. Aktivity zamerané na výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi sa budú realizovať cez vydávanie podporných vzdelávacích a informačných materiálov, cez organizovanie informačných a vzdelávacích workshopv, seminárov, exkurzií a pod, cez aktivity sprostredkujúce príklady dobrej praxe. Aktivity zamerané na výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi budú zamerané na: • Posilnenie nášho partnerstva v o.z. • Na aktivizáciu územia Horného Záhoria a podchytenia aktívnych ľudí v území • Na rozvíjanie spolupráce nielen v rámci MAS, ale aj medzi ďalšími aktérmi v území • Manažment efektívneho riadenia projektov a udržateľnosti projektov u realizátorov Stratégie CLLD • Informačné akcie pre účely osvojovania si zručnosti  a vedomosti z príkladov dobrej praxe. Aktivity vzdelávania potenciálnych prijímateľov budú realizované za účelom zabezpečenia dostatočných informácií a zručností pri príprave projektov/žiadostí u potenciálnych žiadateľov. Popisované aktivity budú riadené pracovníkmi kancelárie MAS a v prevažnej miere budú zabezpečované dodávateľskými spôsobom, kde sa budú uplatňovať pravidlá verejného obstarávania.

loga_animacie