Hlavná stránka >> Naše projekty >> Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie – chod MAS
Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie – chod MAS

 

Názov projektu: Partnerstvo pre Horné Záhorie – chod MAS

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23

Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 

Krátky opis projektu:

SCLLD MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie je navrhnutá na implementáciu od 12/2017 – 12/2023. Má definované svoje ciele, opatrenia  a výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť.  Bez zabezpečenia odborného a technického riadenia implementácie SCLLD, nebude možné naplniť ciele stanovené SCLLD. Predmetný projekt rieši odborné a technické zabezpečenie kancelárie MAS, ktorá bude zodpovedná za implementáciu SCLLD. Predkladaný projekt je časovo obmedzený na obdobie do 30/10/2019. Ďalšia udržateľnosť chodu MAS bude riešená  následným projektom pre zabezpečenie financovania prevádzkových potrieb MAS.

Projekt sa týka hlavnej aktivity: financovanie prevádzkových potrieb MAS spojených s riadením uskutočňovania SCLLD. Cieľom projektu je  „Zabezpečiť efektívnu činnosť a implementáciu SCLLD v území so zabezpečením oživovania stratégie CLLD Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. „

Hlavná aktivita projektu financovanie prevádzkových nákladov chodu  MAS spojených s riadením uskutočňovania Stratégie CLLD  bude zabezpečovať tieto úlohy:

-          zabezpečenie efektívneho a odborného personálneho a administratívneho chodu MAS

-          vzdelávanie zamestnancov a členov MAS, kt. sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD

-          publicita a sieťovanie

-          monitorovanie, hodnotenie a aktualizácie stratégie CLLD

 

alt

Popis cieľov a výsledkov projektu:

SCLLD definuje strategický cieľ pre územie Horného Záhoria: Do roku 2020 vytvoriť konkurencieschopné a bezpečné  vidiecke územie s príťažlivým vzhľadom,  kvalitnými a atraktívnymi podmienkami pre život prostredníctvom dobudovania a zlepšenia infraštruktúry, rozšírenia a skvalitnenia služieb pre obyvateľov, zlepšenia podmienok pre podnikanie a s vytvorenou a atraktívnou ponukou služieb a miestnych produktov pre návštevníkov. Naplnenie vyššie uvedeného strategického cieľa bude vykonávané postupnými krokmi plnenia špecifických cieľov SCLLD. Projekt vytvára nevyhnutné zázemie pre implementáciu SCLLD počas 23 mesiacov.

Svojou hlavnou aktivitou priamo prispieva k plneniu špecifického cieľa 5 SCLLD: Zabezpečiť efektívnu činnosť a implementáciu SCLLD v území so zabezpečením oživovania stratégie CLLD Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. (animácie). Projekt vytvára dôležité technické a odborné podmienky pre podporu plnenia špecifických cieľov 1 – 4 SCLLD.

Navrhnuté riešenie hlavnej aktivity projektu (popísané v 7.2) je uskutočniteľné z vecného i časového hľadiska, finančné hľadisko je popísané vo finančnej analýze.

Cieľová hodnota projektu – počet podporených MAS: 1 bude dosiahnutá priamou realizáciou projektu. Cez hlavnú aktivitu projektu bude zabezpečená implementácia SCLLD v sledovanom období. Výstupy z projektu budú využívané aj období po skončení realizácie projektu, v ďalšom období implementácie SCLLD (po 1.11.2019). Realizácia aktivít chodu MAS po skončení predmetného projektu bude zabezpečovaná v rámci opatrenia SCLLD – chod MAS počas celej implementácie SCLLD. Aktivita bude financovaná viaczdrojovo z prostriedkov IROP a vlastných zdrojov MAS v súlade so schváleným finančným plánom SCLLD.

zoskupene_loga_publicita