Hlavná stránka >> Členovia MAS >> Kto môže byť členom
Kto môže byť členom
Členstvo v občianskom združení Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. je dobrovoľné. Záujemca (každá fyzická osoba alebo právnická) o členstvo musí podať písomnú prihlášku , musí dosiahnuť vek 18 rokov, musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v danom území Horného Záhoria, pričom musí byť dodržaná podmienka prístupu LEADER tak, aby členovia predstavovali zástupcov súkromného a neziskového sektoru v mikroregióne s minimálne 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektoru s maximálne 50% všetkých rozhodujúcich hlasov. Členstvo v občianskom združení vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia občianskeho združenia a zaplatením členského príspevku.