Hlavná stránka >> Dokumenty
Výzvy PRV

 

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia s názvom  "Tvoríme tvár nášho územia":

 

VÝZVA MAS_012/6.4/2

Opatrenie PRV č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.10. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 04.05. 2020

Oprávnení žiadatelia: 1.mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, 3. FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí, cirkvi a ich združení, FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 88.888,88 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 222.222,22 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 45%


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Vyzva

Prilohy


VÝZVA MAS_012/4.2/2

Opatrenie PRV č. 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 30.08. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 31.03. 2020

Oprávnení žiadatelia: 1.FO a PO podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodráskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby ( s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby  ako aj spracovanie vlastnej produkcie

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  70.000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 200.000 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 50%


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva

Prílohy


 

VÝZVA MAS_012/7.4/2

Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.7. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 19.12. 2019

Oprávnení žiadatelia: samospráva, záujmové združenie právnických osôb

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  11.111,11 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 29.555,55 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 90% (10% je minimálne spolufinancovaie žiadateľa) - pre prijímateľov samosprávy


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva

PrílohyVÝZVA MAS_012/7.2/2

Opatrenie PRV č 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 13.06.2019

Dátum uzavretia výzvy: 28.11.2019

Oprávnení žiadatelia: samosprávy, záujmové združenia právnických osôb

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 16.666,66 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 29.555,55 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 90% (10% je minimálne spolufinancovaie žiadateľa)

 

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany


Na stiahnutie:

Výzva

Prílohy