Hlavná stránka >> Dokumenty
Výzvy IROP

Upozornenie pre žiadateľov v rámci opatrení IROP SCLLD

V súvislosti s prechodom Riadiaceho orgánu pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované všetky dokumenty všetkých vyhlásených výziev (uvedené nižšie). Aktualizované boli len logá Ministerstva, nedochádza k zmene podmienok vyhlásených výziev. Aktualizácia od 8.10.2020.

Žiadame žiadateľov, aby používali aktualizované dokumenty výziev a ich príloh.

 

Žiadateľov upozorňujeme na spôsob predkladania ŽoPr (v zmysle Príručky pre užívateľa a Realizátora stratégie CLLD, PO - 5, str. 15)

 

Všeobecné dokumenty k vyhláseným výzvam CLLD  pre opatrenia IROP:

Príručka pre užívateľa a Realizátora stratégie CLLD

Príručka k procesu verejného obstarávania

Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (schéma pomoci de minimis DM-18/2018), dodatok č. 1

Vzor zmluvy o príspevok

Vzor žiadosti o platbu - užívateľ na MAS

 

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku.

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-002

Operačný program: Integrovaný operačný program
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami  a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
Dátum vyhlásenia výzvy: 27.5.2020
Dokumenty výzvy na stiahnutie: Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritériá pre výber projektov

Informácia pre žiadateľov:

Indikatívna výška finačných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 4. hodnotiaceho kola (k  27.1.2021) predstavuje  0, - EUR.

Uzávierka ďalšieho kola:

MAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finačných prostriedkov


Kód Výzvy: IROP-CLLD-T003-512-004

Operačný program:

Intergovaný operačný program
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
Dátum vyhlásenia výzvy: 14.5.2020
Dokumenty výzvy na stiahnutie: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok (v zip)
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov
Kritéria pre výber projektov
Informácia pre žiadateľov:

Indikatívna výška finačných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 7. hodnotiaceho kola (k 16.7.2021) predstavuje sumu 90 384,13 EUR.

Uzávierka ďalšieho kola: 9. hodnotiace kolo:  do 16.11.2021


Kód Výzvy: IROP-CLLD-T003-511-003

Operačný program:     
Integrovaný operačný program                                                                                                     
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií        
Aktivita: A 1 Podpora podnikania a inovácií
Dátum vyhlásenia výzvy: 26.3.2020                                                                                                                                          
Dokumenty výzvy na stiahnutie:                                   
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok (v zip)
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávneých výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritériá pre výber projektov
Aktualizácia č. 1 výzvy (platná od 01.06.2021)
Informácia k aktualizácii č. 1 výzvy
Výzva v znení aktualizácie č.1 so sledovaním zmien vrátane príloh
Výzva v znení aktualizácie č. 1 bez sledovania zmien vrátane príloh
Informácia pre žiadateľov: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 7. hodnotiaceho kola (k 26.5. 2021) predstavuje 250 000, - EUR.
Uzávierka ďalšieho kola: 9. hodnotiace kolo:  do 27.9.2021

 


Kód Výzvy: IROP-CLLD-T003-512-001

Operačný program: Integrovaný operačný program
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
Dátum vyhlásenia výzvy: 19.3.2020
Dokumenty výzvy na stiahnutie: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prííspevku
Formulár žiadosti o príspevokprílohy k formuláru žiadosti o príspevok (v zip)
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov
Kritériá pre výber projektov
Informácia pre žiadateľov:

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 5. hodnotiaceho kola (k 19.1.2021)  predstavuje 0,01 EUR.

Uzávierka ďalšieho kola: MAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finačných prostriedkov.