Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie
ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ -Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie – chod MAS

19.04.2018 bol rozhodnutím RO IROP  schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 92.880,85EUR na chod Miestnej akčnej skupiny ( vybavenie kancelárie, prevádzkové náklady, mzdové výdavky), kód výzvy.IROP-PO5-SC511-2017-23, prioritná os 5. Miestny rozovj vedený komunitou, špecifický cieľ.5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

22.05.2018 bola podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok.