Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie
Projekt: Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria
Index článku
Projekt: Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria
Projekt: Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria
Celý článok

O projekte

V roku 2013 reagovali tri verejno-súkromné partnerstvá na výzvu na projekty spolupráce z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a spracovali projekt s názvom „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“. Jeho cieľom je zviditeľniť miestnych ľudí v regiónoch, ktorí sa venujú tradičným remeslám alebo vyrábajú produkty zachovanými tradičnými výrobnými postupmi, ktoré šetria prírodné zdroje a životné prostredie. Tiež chceme dosiahnuť zvýšenie predajnosti ich produktov i služieb vznikajúcich v území a podporiť zamestnanosť. Hlavným a koordinačným partnerom je Miestna akčná skupina - Kopaničiarky región, so sídlom v Myjave. Partnermi sú Miestna akčná skupina Podhoran, so sídlom v Plaveckom Petri a verejno-súkromné partnerstvo Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., so sídlom v Kopčanoch.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú dva susedné regióny, ktoré majú časť spoločnej histórie (sa historicky prelínajú). Regióny v nedávnej minulosti patrili do spoločného okresu Senica. V súčasnosti MAS Podhoran a KR – MAS sa významne podieľajú na rozvoji a aktivizácii vidieka vo svojich územiach. To je dôvod prečo sa zástupcovia oboch MAS rozhodli spolupracovať na spoločnom projekte – na zavedení regionálnej značky. Keďže aktivity oboch miestnych akčných skupín sa sústredia na vymedzené územia MAS – KR a MAS Podhoran, je tu snaha rozšíriť uplatnenie regionálnej značky Záhoria na širší región, preto do projektu bolo prizvané Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., ktoré pokrýva územie okresu Skalica a vrátane obce Smolinské.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú geograficky, etnograficky i geomorfologicky vcelku rozdielne, preto je logické, že každý z regiónov chce mať svoju značku kvality. Navyše značka Záhorie - regionálny produkt bola vytvorená v rámci pilotného projektu „Green Belt“ (2006-2008), kedy boli vytvorené i regionálne značky Malé Karpaty a Kysuce. Projektom chceme naň nadviazať a oživiť počiatočnú iniciatívu mimovládnej organizácie REC Slovensko. Projekt ďalej rieši vytvorenie značky Kopanice – regionálny produkt.