Hlavná stránka >> Budovanie a vznik MAS >> Činnosť MAS v rokoch 2014-2020
Činnosť MAS v rokoch 2014-2020

V novembri 2017 boli schválené stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre 87 Miestnych akčných skupín (MAS) vrátane MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. schválené MAS budú môcť v nasledujúcich rokoch čerpať podporu v rámci CLLD - Community Led Local Development, v preklade „Miestny rozvoj vedený komunitou“, ktorý je nástrojom na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER. Pri tvorbe našej Stratégie miestneho rozvoja sa preto v roku 2016 konali stretnutia s obyvateľmi obcí, s podnikateľskými subjektami a predstaviteľmi samospráv, ktorých úlohou bolo načrtnúť prioritné oblasti vzhľadom na miestne potreby a možnosti.

MAS Partnerstvo Horné Záhorie o.z. má v súčasnosti 46 členov, z toho je  22 miest a obcí, 10 podnikateľov, a 14 z občianskeho sektora. Členom sa môže stať každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má sídlo v území Horného Záhoria. Naším územím sú katastre všetkých obcí okresu Skalica plus obec Smolinské. Súhrnne žije v území 47 871 obyvateľov. Pre programové obdobie nám bol schválený rozpočet 1 485 000, - EUR, z toho 779 528,10 eur na realizáciu Programu rozvoja vidieka a 705 471,90 eur na Integrovaný regionálny operačný program t.j. tieto sumy musia byť preinvestované v našom území do roku 2020. MAS Partnerstvo Horné Záhorie o.z. bude sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať schválenie, alebo neschválenie žiadostí a predkladať žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre v súlade so Systémom riadenia CLLD.

 

Počas podporného obdobia budeme realizovať projekty tak, ako ich máme naplánované, vytvárať pracovné miesta a zvyšovať kvalitu života pre občanov aj podnikateľskú sféru v týchto oblastiach:

 

Priorita 1: Vzhľad a životné prostredie v obciach

Priorita 2: Služby v obciach

Priorita 3: Podpora podnikania

Priorita 4: Cestovný ruch a dedičstvá

Priorita 5: Efektívna činnosť MAS

 

Pričom v rámci základnej alokácie, ktorú už máme schválenú budeme riešiť len priority 1,2,3 a 5.