Hlavná stránka >> Budovanie a vznik MAS >> Čo je MAS?
Čo je MAS?

Miestna akčná skupina ( skrátene MAS, LAG v angl.) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. MAS, zdržujúca dostatočné množstvo skúsených ľudí a inštitúcií, si spracuje a následne realizuje stratégiu rozvoja na základe princípov prístupu LEADER. Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich monitorovania a v realizácii spoločných rozvojových projektov a programov. Každá miesta akčná skupina musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja:

 

  • MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru
  • všetky rozhodovacie orgány MAS musí tvoriť minimálne 50% zástupcov zo súkromného ( vrátane občianskeho) sektoru a maximálne 50% zástupcov verejného sektoru
  • MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky ako aj manažovať činnosť MAS ( napr.: manažér MAS, účtovník, riadiaci orgán, výberová komisia, kontrolný a monitorovací výbor)
  • územie MAS musí byť goegrafickysúvislé vidiecke územie s počtom obyvateľov od 10 000 do 150 000, vrátane miest s počtom obyvateľov do 20 000
  • MAS musí mať vypracovanú stratégiu rozvoja územia s jasne určenými prioritami, opatreniami príp. aktivitami

 

V podmienkach SR sa miestnou akčnou skupinou môžu stať občianske združenia, ktoré budú na základe hodnotenia stratégií rozvoja vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bude im udelený Štatút MAS. Týmto rozhodnutím získajú zároveň finančnú podporu na realizáciu svojej stratégie .