Hlavná stránka >> Budovanie a vznik MAS >> Budovanie MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.
Budovanie MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.

V januári 2007 prebehlo informačné stretnutie na stretnutí klubu starostov skalického okresu, kde zástupcovia samosprávy boli informovaný o prístupe LEADER a o Programe rozvoja vidieka na roky 2007-2013. V roku 2007 prebehlo ďalších 5 verejno-informačných stretnutí so zástupcami samosprávy a zástupcami neziskového sektora s cieľom animácie územia pre vytvorenie verejno-súkromného partnerstva. Kládol sa dôraz, aby územie vytvorili koherentný celok, a aby vo verejno-súkromnom partnerstve boli zastúpené aktívne organizácie neziskového sektora v území a zastúpenie podnikateľov, ktorí mali záujem pracovať v partnerstve. Iniciátorom týchto aktivít bola Regionálna rozvojová agentúra Skalica.

 

V auguste 2007 sa Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. zúčastnilo veľtrhu Agrokomplex Nitra.

Na prelome rokov 2007 a 2008 sa realizoval grant TTSK pre prístup LEADER s názvom „Príprava nových mikroregiónov Trnavského samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka a na získanie nenávratnej finančnej pomoci pre spracovanie rozvojových stratégií mikroregiónov a prípravu miestnych a odborných kapacít – prístup LEADER

 

V roku 2008 sa Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. zúčastnilo medzinárodného veľtrhu CR ITF Slovakiatour Bratislava 2008 v spoločnom stánku s TTSK.

Rok 2009 bol rokom oživovanie partnerstva.

Realizoval sa projekt „ Príprava na integrovaný rozvoj územia Horného Záhoria“, opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia, Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktorým sa pripravil dokument integrovanej stratégie rozvoja územia ako podklad pre získanie finančnej dotácie na podporu MAS pre opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.

Prístupom „zdola nahor „ sa zisťovali informácie o území a to formou dotazníkového prieskumu, verejných stretnutí na obciach a regionálnych stretnutí. Počas 7 mesiacov tvrdej práce v území Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. v úzkej spolupráci s verejnosťou bol spracovaný plán rozvoja územia – Integrovaná stratégia rozvoja územia. Viac informácií o projekte v časti Programy/Naše projekty.