Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie pracuje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvorilo vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Aktualizácia č. 3 výzvy aktivity A1 - podpora podnikania a inovácií

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje potenciálnych žiadateľov, že došlo k aktualizácii č. 3 výzvy IROP-CLLD-T003-511-003 s účinnosťou od 27.5.2022.

Predmetom aktualizácie je skrátenie jednotlivých hodnotiacich kôl z 2 mesačného intervalu na 1 mesačný interval. K uzávtaraniu jednotlivých hodnotiach kôl bude dochádzať k 26. dňu príslušného mesiaca.

Aktualizované znenie výzvy v zmysle aktualizácie č. 3 nájdete tu.

 

 
Aktualizácia č. 4 Usmernenia PPA č. 8/2017

Žiadateľom z neverejného sektora oznamujeme, že od  8.4.2022  je v platnosti aktualizácia č. 4 Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb finacovaných z PRV SR 2014-2020.

Aktualizáciu č. 4 a dokumenty k usmerneniu nájdete tu.

 
Výzva pre podnikateľov pre činnosti spojené s vidieckym CR, agroturistikou a službami

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. oznamuje potenciálnym záujemcom - podnikateľom o žiadanie finančného príspevku na projekty v oblasti vidieckeho CR, agroturistiky a poskytovanie služieb pre cieľové skupiny - deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu, že dňa 8.10.2021 bola vyhlásená výzva MAS_012/6.4/3, kompletné informácie o zverejnenej výzve nájdete tu.

Oprávnené sú len podnikateľské projekty.

 
Výzva pre samosprávy opatrenie 7.4

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom - obce, že bola nanovo vyhlásená výzva opatrenia 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

viac informácií o výzve MAS_012/7.4/5. tu

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »