Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie pracuje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvorilo vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Opätovne vyhlásená výzva MAS pre občianske združenia

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. dňa 31.5.2024 vyhlásilo výzvu MAS_012/7.4/8 v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do vytvárania, zlešovania alebo rozširovania mietsnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva je určená pre občianske združenia z územia MAS. Podporené budú:

investície zamerané na:vytváranie podmienok trávenia voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr. športoviská, detské ihriská, amfiteátre/vonkajší exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia),

investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú  činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov,

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcia, modernizácia/rozšírenie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

Podrobné informácie nájdete tu.

 
MAS opätovne vyhlasila výzvu pre podporu podnikateľov v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. dňa 31.5.2024 vyhlásilo výzvu  MAS_012/6.4/5 v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Výzva je určená pre  podnikateľov z územia MAS (mirko a malé podniky, fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby,  FO a PO (mikropodniky a malé podniky) obhospodarujúce lesy, FO a PO (mikrpopodniky a malé podniky) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb).

Podporené budú projekty zamerané na

oblasť  1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (rekreačné a relaxačné činnosti, ubytovacie zariadenia a pod.),

oblasť 2: činnosti spojené s pokytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schoponosťou pohybu.

Podrobné informácie nájdete tu

 
Vyhlásená výzva pre obce na investície pre vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie informuje, že dňa 28.03.2024 vyhlásilo výzvu  v rámci stratégie CLLD  na podporu investícií do infraštruktúr malých rozmerov v  obciach. Výzva č. MAS_012/7.2/4 je určená pre potenciálnych žiadateľov obcí a združení obcí z územia MAS. Podporené budú investície do výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, parkovísk, bus zastávok, zlepšenia vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, alejí, peších zón a podobne.

Podorbné inforámcie nájdete tu:

 
Harmonogram výziev z PRV na rok 2024
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. zverejnilo harmonogram výziev na rok 2024. Harmonogram nájdete tu.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »